วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้
  " นักเรียนมีหลักปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง   และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม "
  ตอบ   การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดประโยชน์    เช่น    ใช้ในหาข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการทำงาน 
   เมื่อต้องการทราบหรือหาความรู้ใดๆเพิ่มเติมก็ใช้อินเทิร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล   ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะอยู่ในระยะทางที่ใกล้หรือไกลกัน   โดยผ่านอูปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
             การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
      -ใช้อินเทอร์เน็ตในขอบเขตที่จำกัด คือ การใช้ในส่วนพื้นที่ของตนเองไม่ก้าวก่ายพื้นที่ของผู้อื่น
      -การที่จะโพสข้อความใด หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ไม่ควรที่จะเป็นคำพูดหรือข้อความที่ทำร้ายผู้อื่น
      -ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างข้อความที่เป็นเท็จเพื่อหลอกลวงผู้อื่นให้มาสนใจ
      -ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต
      -ก่อนจะทำสิ่งใดควรคิดไว้เสมอว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหรือผลที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไร
      -ในการใช้คอมพิวเตอร์ให้เคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมารยาทของสังคมเพื่อให้การใช้     อินเทอร์เน็ตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย


         
www.google.com

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต


หน่วยการเรียนรู้ที่  2
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์

www.goolgle.com

1.1 ความหมายและองค์ประกอบของเครืข่ายคอมพิวเตอร์
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)
     หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าด้วยกัน เช่น สายสัญญาณ
     แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1.เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน (Iocal area networa : LAN )
2.เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (metropolitan area network : WAN )
3.เครือข่ายบริเวณกว้าง หรือแวน (wide area network : WAN )
4.เครือข่ายภายในองค์กร หรืออินทราเน็ต (intranet)
5.เครือข่ายภายนอกองค์กร หรือเอ็กทราเน็ต (extranet)
6.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet)
     เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ส่วนหลัก คือ
- องค์ประกอบฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้งานและเชื่อมต่อภายในเครือข่าย
- องค์ประกอบซอฟต์แวร์ หมายถึง ระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมต่างๆ
1.2 การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
  1.)อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ได้แก่
    1.1) การ์ดแลน (LAN card)


www.goolgle.com

 เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านสายแลน
    1.2) ฮับ (hub) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือนกับชุมทางข้อมูล มีหน้าที่เป็นตัวกลางคอยส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอรืในเครือข่าย
    1.3) สวิตช์ (switch) เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณเช่นเดียวกับฮับ
    1.4) โมเด็ม (modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ 
    1.5) อุปกรณ์จัดเส้นทางหรือเราเตอร์ (router) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน
    1.6) สายสัญญาณ (cable) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในกลางรับส่งข้อมูล เข่น สาย STP
www.goolgle.com
2). การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขนาดเล็ก  แบ่งได้เป็น 2 หลัก ดังนี้     2.1) การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล์ คือ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าหากันโดยตรง
    2.2) การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล แบ่งออกเป้น 6 แบบ ดังนี้
           แบบที่หนึ่ง  คือ ต้องติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณ
           แบบที่สอง  คือ ใช้โมเด็มหมุนโทรศัพท์เข้าหากันเมื่อต้องการเชื่อมต่อ
           แบบที่สาม  คือ ใช้สายใยนำแก้ว
           แบบที่สี่       คือ ใช้จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย
           แบบที่ห้า    คือ ใช้เทคโนโลยีตระกูล DSL
           แบบที่หก     คือ ใช้เทคโนโลยีแบบ ethernet over VDSL
1.3 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
    เป็นระะบบปฏิบัติการสำหรับออกแบบและจัดการงานด้านการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันซอฟต์แวร์สำหรับระบบเครือข่ายขนาดเล็ก มีให้เลือกใช้งานหลายโปรแกรม เช่น
1). ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เซ็นต์โอเอส นิยมเรียกย่อว่า CentOS เป็นซอฟต์แวร์เปิดเภยโค้ด
2). ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเครือข่าย แอพพลิเคชันและบริการอื่นๆ โดยมีคุณสมบัติเด่น ดังนี้
      1. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับภาระงานของเซิร์ฟเวอร์
      2. เวอร์ชวลไลเซชั่น
      3. มีระบบจัดการและดูแลเว็บ
      4. ระบบความปลอดภัย

2.อินเทอร์เน็ต

www.goolgle.com
 2.1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต       
       อินเทอร์เน็ต (internet) หมายถึง การใช้ประโยชน์ของระบบเครือข่ายที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาเชื่อมต่อกันโดยผ่านสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันแบบเดียวกัน
 2.2 บริการบนอินเทอร์เน็ต
       กล่าวคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดสถานที่และเวลา ดังนั้นจึงมีการนำอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้วานหลากหลายประเภท เช่นล
     1). ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล

www.goolgle.com
       เป็นบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้ใช้สามารถส่งข้อความเพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบุคคลอื่นๆที่ใช้บริการนี้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
     2). เมลลิงลิสต์


www.goolgle.com
        การใช้งานจะเป็นลักษณะของการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยใช้อีเมลแอดเดรสเป็นสื่อติดต่อและรับข่าวสารต่างๆจากกลุ่ม
     3). การสื่อสารในเวลาจริง


www.goolgle.com
        เป็นการสื่อสารกันที่สามารถโต้ตอบกลับได้ทันทีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น แชท ห้องคุย
     4). เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม

www.goolgle.oom
        เป็นชุมชนออนไลน์ที่กลุ่มคนรวมกันเป็นสังคม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีกานทำกิจกรรมร่วมกัน
     5). บล็อก
www.goolgle.com

        เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เขียนบันทึกเรื่องราว เพื่อสื่อสารความรู้สึก มุมมอง ประสบการณ์ โดยจะแสดงข้อความที่เขียนล่าสุดไว้บนเว็บไซต์
     6). วิกิ
www.goolgle.com

        เป็นรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่บุคคลต่างๆ โดยข้อมูลที่เผยแพร่นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป
     7). บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล
       
www.goolgle.com
         ในบริการนี้ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเข้าไปใช้งานก่อน
     8). การโอนย้ายข้อมูล

www.goolgle.com
          เป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง  มีการทำงาน 2 ลักษณะ คือ get และ put
     9).บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือยูสเน็ต


www.goolgle.com
          มีลักษณะเป็นกลุ่มสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกันบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็น
     10). เวิลด์ไวด์เว็บ


www.goolgle.com
         เป็นบริการเพื่อค้นหาข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน  ข้อมูลที่นำเสนอในเว็บประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อมูล และส่วนที่เป็นตัวเชื่อม หรือลิงค์
     11). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


www.goolgle.com
         เป็นการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.3 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
     1). จรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต
        1.1 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีข้อควรประพฤติ ดังนี้
            -ตรวจสอบกล่องไปรษณีย์ทุกครั้ง
            -ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการทิ้ง
            -การโอนย้ายจดหมาย
            -พึ่งระลึกไว้เสมอว่าไม่ควรเก็บข้อมูลไว้ในตู้จดหมาย
            -ไม่ควรส่งจดหมายกระจายไปยังผู้รับจำนวนมาก
        1.2 จรรยาบรรณสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่าย มีข้อควรประพฤติ ดังนี้
            -ควรสนทนากับผู้ที่รู้จักและต้องการสนทนาด้วยเท่านั้น
            -ควรตรวจสอบสถานะของคู่สนทนาก่อน
            -หากผู้ที่สนทนาไม่ตอบกลับแสดงว่าติดธุระอยู่ ควรปิดการสนทนา
            -ควรใช้วาจาที่สุภาพ
        1.3 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้กระดานข่าวหรือกระดานสนทนา มีข้อควรประพฤติ ดังนี้
            -เขียนเรื่องให้กระชับ
            -ไม่ควรเขียนข้อความพาดพิงถึงสถาบันของชาติ
            -ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์
            -ไม่ควรสร้างข้อความเท็จ
            -ไม่ควรใช้เครือข่ายส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตน
     2). บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์  มีดังนี้
           1.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
           2.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
           3.ไม่เปิดดูข้อมูลในแฟ้มของผู้อื่น
           4.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำการโจรกรรม
           5.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
           6.ไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่น
           7.ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์
           8.ไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
           9.คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
           10.ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมารยาทของสัง

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รู้จักผู้เขียน


ชื่อ นางสาวประกายมุก นามสกุล ขาวทอง
ชื่อเล่น มุก กรุ๊ปเลือด B อายุ 16 ปี
เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2539
งานอดิเรก ชอบฟังเพลง ดูTV เล่นโทรศัพท์ อ่านนิยาย
นิสัย ขี้น้อยใจ อยากทำอะไรก็ทำ ไม่ชอบที่ที่มีคนเยอะๆแต่ชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้
อาหารที่ชอบ แกงข่าไก่
สีที่ชอบ ชมพู-ฟ้า ขาว-ดำ
สัตาว์เลี้ยงที่ชอบ น้องหมา
สัตว์ที่ไม่ชอบ จิ้งจก
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ลำบากวันนี้สบายวันข้างหน้า
อีเมลล์ maiprakarn@hotmail.com
**บล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อข้อคะแนนจากอาจารย์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์**